Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

Organa spółki

Zgromadzenie Wspólników

Wszystkie udziały w Spółce posiada Gmina Gryfino będąca Założycielem Spółki. Uprawnienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, jako przedstawiciel jedynego właściciela - Gminy Gryfino.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • prof. Leonard Rozenberg – przewodniczący
  • Andrzej Lechowicz – sekretarz
  • Tomasz Falco – członek
  • Piotr Lisiecki – członek
  • Waldemar Czyż – członek

Zarząd Spółki

  • Zbigniew Miklewicz - Prezes Zarządu
  • Robert Kulawiec – Członek Zarządu

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Zasady i tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!