Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

Zarządzanie składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - Gryfino-Wschód

ZARZĄDZANIE SKŁADOWISKIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE GRYFINO-WSCHÓD

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. jest zarządzającym Składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Gryfino-wschód.


Na składowisko przyjmowane są odpady komunalne, odpady zbierane selektywnie (w tym odpady zielone), gruz oraz odpady problemowe, jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp., po uprzednim ustaleniu masy przyjmowanych odpadów oraz sprawdzeniu zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów. Za przyjęcie odpadów na składowisko pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat zatwierdzonym przez Zarząd Spółki oraz zaakceptowanym przez Gminę Gryfino. Aktualna cena za przyjęcie odpadów do składowania uwzględnia między innymi koszty zamknięcia i rekultywacji składowiska (kwatera nr 2A), w związku z utworzeniem funduszu rekultywacyjnego. 

Na fundusz rekultywacyjny odprowadzane są środki w wysokości 11,60 zł od każdej tony odpadów przyjętej do składowania.

W związku z zakończoną inwestycją polegającą na rekultywacji kwatery nr 1 wraz z budową ścieżki edukacyjnej istnieje możliwość zwiedzania ścieżki dydaktycznej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Gryfino-Wschód. Zasady korzystania przedstawione są w Regulaminie ścieżki edukacyjnej.

Do pobrania: Regulamin ścieżki edukacyjnej (PDF 76kB).

Od dnia 1 lutego 2018 r. składowisko czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-17.00.

Do pobrania: cennik przyjęcia odpadów na składowisko (PDF 134kB).

Kontakt z pracownikami

Małgorzata Pawlewska / Składowisko odpadów - Starszy referent ds. rozliczeń transportu i składowiska odpadów
Tel.: (91) 416-32-06 
e-mail: skladowisko@pukgryfino.pl

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!