Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

Zarządzanie składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - Gryfino-Wschód

ZARZĄDZANIE SKŁADOWISKIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE GRYFINO-WSCHÓD

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. jest zarządzającym Składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Gryfino-wschód. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego prowadzona instalacja posiada status instalacji zastępczej.

Na składowisko przyjmowane są odpady komunalne, odpady zbierane selektywnie (w tym odpady zielone), gruz oraz odpady problemowe, jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp., po uprzednim ustaleniu masy przyjmowanych odpadów oraz sprawdzeniu zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów. Za przyjęcie odpadów na składowisko pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat zatwierdzonym przez Zarząd Spółki oraz zaakceptowanym przez Gminę Gryfino. Aktualna cena za przyjęcie odpadów do składowania uwzględnia między innymi koszty zamknięcia i rekultywacji składowiska (kwatera nr 2A), w związku z utworzeniem funduszu rekultywacyjnego. 

Na fundusz rekultywacyjny odprowadzane są środki w wysokości 11,60 zł od każdej tony odpadów przyjętej do składowania.

W związku z zakończoną inwestycją polegającą na rekultywacji kwatery nr 1 wraz z budową ścieżki edukacyjnej istnieje możliwość zwiedzania ścieżki dydaktycznej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Gryfino-Wschód. Zasady korzystania przedstawione są w Regulaminie ścieżki edukacyjnej.

Do pobrania: Regulamin ścieżki edukacyjnej (PDF 76kB).

Od dnia 1 lutego 2018 r. składowisko czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-17.00.

Do pobrania: cennik przyjęcia odpadów na składowisko (PDF 134kB).

Kontakt z pracownikami

Małgorzata Pawlewska / Składowisko odpadów - Starszy referent ds. rozliczeń transportu i składowiska odpadów
Tel.: (91) 416-32-06 
e-mail: skladowisko@puk.gryfino.pl

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!