Przejdź do treści
Image Description

Firma

Przedsiębiorstwo zostało utworzone na podstawie Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 7 października 1957r. pod nazwą "Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" w Gryfinie i rozpoczęło działalność z dniem 01 stycznia 1958 r.

Po wielu zmianach nazw i zakresu działalności z dniem 01 stycznia 1998 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy (w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie, wpisanego do rejestru przedsiębiorstw pod numerem PP-4 na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.XII.1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. Nr 9 z 1997 r. poz. 43/) przedsiębiorstwo zostało przekształcone w Spółkę z o.o. pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Założycielem Spółki jest Gmina Gryfino, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

 

Podstawą prawną działalności Spółki są przepisy:

 • Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000 roku,
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej,
 • Umowy Spółki.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000133946

Wysokość kapitału zakładowego: 15.767.500,00 zł

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.

 • wykonawstwo sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 • eksploatacja wodociągów, sieci wodociągowej i zaopatrzenia ludności w wodę pitną,
 • eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych, sieci kanalizacyjnych i oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja innych urządzeń infrastruktury komunalnej (składowisko odpadów komunalnych, miejska oczyszczalnia ścieków, wiejskie oczyszczalnie ścieków),
 • utrzymanie czystości w mieście i na terenach wiejskich w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych, pielęgnacja zieleni
 • wykonywanie analiz środowiskowych i mikrobiologicznych wody, ścieków i osadów ściekowych
 • świadczenie usług cmentarnych i pogrzebowych w pełnym zakresie oraz pielęgnacja miejsc pamięci narodowej.
 • usługi ogólnobudowlane, remonty mieszkań,
 • usługi transportowo - sprzętowe

HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH sp. z o.o w GRYFINIE