Przejdź do treści
Image Description

RODO

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie informuje, iż wszyscy KLIENCI Spółki oraz osoby ubiegające się o pracę w PUK sp. z o.o. winny zapoznać się z treścią klauzul zawierających informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez PUK sp. z o.o. w Gryfinie

 

Treść klauzuli – kandydaci do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą
w Gryfinie, ul. Szczecińska 5
;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –iod@pukgryfino.pl, tel. 91 402 39 45;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz okres 1 roku na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji;

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Treść klauzuli - Klienci Spółki

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą
w Gryfinie, ul. Szczecińska 5
;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@pukgryfino.pl  ,  tel. 91 402 39 45;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

b) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.: podania danych osobowych w związku z czynnościami procesowymi dotyczącymi roszczeń związanych z zawartą umową,

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.: dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

8) ma Pani/Pan prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.