Przejdź do treści
Image Description

Organa spółki

Zgromadzenie Wspólników

Wszystkie udziały w Spółce posiada Gmina Gryfino będąca Założycielem Spółki. Uprawnienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, jako przedstawiciel jedynego właściciela - Gminy Gryfino.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o. o w Gryfinie wchodzą:

  • prof. Leonard Rozenberg – przewodniczący
  • Andrzej Lechowicz – z-ca przewodniczącego
  • r. pr. Szymon Szymczak – członek
  • Jarosław Wilczyński – członek
  • Rafał Kiełt – sekretarz

Zarząd Spółki

  • Marcin Stawicki - Prezes Zarządu 
  • Wojciech Długoborski – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Zasady i tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.