Przejdź do treści
Image Description

Korzystaj legalnie! - do 30 listopada 2022 r. bez kar

Komunikat PUK Sp. z o.o. w Gryfinie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w porozumieniu z Gminą Gryfino wprowadza czasową abolicję dla nielegalnych przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej. Abolicja polega na zalegalizowaniu, poprzez podpisanie umowy, faktu nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków bez poniesienia konsekwencji prawnych oraz finansowych. Wszyscy, którzy dobrowolnie zgłoszą nielegalne przyłącze i wyrażą gotowość zawarcia umowy na dostawę wody bądź odbiór ścieków, nie będą podlegać karze wynikającej z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przez nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków cierpią uczciwi mieszkańcy, ponieważ koszty utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ciągle wzrastają. Straty spowodowane kradzieżą wody i nielegalnym odprowadzaniem ścieków oznaczają wyższą cenę za metr sześcienny dla mieszkańców, którzy mają uregulowaną sytuację prawną. Założeniem akcji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. (gmina Gryfino).

Abolicja obowiązuje do 30 listopada 2022 r.

Po tym terminie Spółka zwiększy intensywność kontroli nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, uszkodzonych wodomierzy, braku plomb. Przeszkoleni pracownicy PUK Sp. z o. o. w Gryfinie, zgodnie z art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po okazaniu identyfikatora służbowego i upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu:

 • sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
 • zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
 • przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
 • przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń stanowiących własność PUK Sp. z o.o.;
 • odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.

Ujawnione kradzieże wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków będą zgłaszane na Policję, co wiązać się będzie z poniesieniem obligatoryjnej kary.

 Przypominamy! 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nielegalny pobór wody to:

 • pobieranie wody bez uprzedniego zawarcia umowy,

 • pobieraniu wody za pośrednictwem uszkodzonych w sposób celowy wodomierzy/urządzeń pomiarowych albo przy całkowitym pominięciu tych urządzeń.

Nielegalny pobór wody stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5 tys. zł. 

Za nielegalne odprowadzanie ścieków uważa się:

 • wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy.

Nielegalne odprowadzanie ścieków to przestępstwo i podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny do 10 tys. zł.

Niezależnie od konsekwencji karnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również prawo dochodzić swoich roszczeń cywilnoprawnych i na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu domagać się zapłaty za uzyskaną na skutek nielegalnego poboru korzyść.

Podstawa prawna:
art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
art. 405 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o zgłoszenie się do Biura Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, ul. Szczecińska 5 (Budynek B).
Informacje także pod numerem tel. 91 416 30 51 w. 167.
BOK pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 -15:00.

 

  Aby zalegalizować przyłącze:

 1. Należy wypełnić i dostarczyć zgłoszenie legalizacji przyłącza wraz załącznikami:
 • dokumentem potwierdzającym prawo własności lub inny tytuł prawny do nieruchomości,
 • w przypadku Klienta Instytucjonalnego potrzebny będzie NIP, REGON, KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 1. Jeżeli zostały wydane, należy dołączyć również:
 • warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
 • uzgodniony projekt techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego,
 • dokumenty powykonawcze przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, tj. protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (w przypadku braku dokumentów technicznych, po upływie terminu abolicji, Spółka będzie pobierała opłatę manipulacyjną w kwocie 1 000,00 zł netto).