Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

KOJEC / WOLONTARIAT

W trosce o zdrowie naszych klientów i pracowników, oraz w związku z  wprowadzeniem kolejnych ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, informujemy, że od 30 marca 2020r do odwołania.

Kojec dla bezdomnych psów zostaje zamknięty dla  wolontariuszy i odwiedzających

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

W tej zakładce znajdują się regulaminy obowiązujące na terenie gryfińskiego kojca.

 • Regulamin kojców do czasowego przetrzymywania bezpańskich psów na Bazie Transportu PUK sp. z o.o w Gryfinie
 • Regulamin wolontariatu  działającego na rzecz Kojca w Gryfinie

REGULAMIN

KOJCÓW DO CZASOWEGO PRZETRZYMYWANIA BEZPAŃSKICH PSÓW

NA BAZIE TRANSPORTU PUK SPÓŁKA Z O.O.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Kojce dla bezpańskich psów, zwane dalej „Kojcem” zlokalizowane są na terenie Bazy Transportu PUK Sp. z o.o., przy ul. Targowej 9 w Gryfinie.
 2. Prowadzącym Kojec jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 5, 74-100 Gryfino.

§ 2

Przyjmowanie zwierząt

 1. Do Kojca przyjmowane są bezdomne psy z terenu gminy Gryfino: wyłapane przez pracowników Spółki oraz dostarczone przez Straż Miejską bądź osoby trzecie, po uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, jak również innych Gmin, z którymi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ma zawarte stosowne umowy.
 2. Zwierzęta przyjmowane są wyłącznie przez uprawnionych pracowników PUK Sp. z o.o.
 3. Wszystkie zwierzęta, które trafiają do Kojca wpisywane są do rejestru, w którym zawarte są dane psa, w szczególności:
 1. opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, płeć, maść, oznakowanie oraz nadane imię,
 2. data przyjęcia do Kojca wraz z informacją na temat osoby przekazującej psa do Kojca oraz okoliczności, na podstawie których trafił do Kojca,
 3. dane dotyczące kwarantanny,
 4. dane dotyczące szczepień i zabiegów weterynaryjnych,
 5. data opuszczenia Kojca, w tym przekazania do Schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę, w przypadku zgłoszenia się właściciela bądź przeprowadzenia adopcji,
 6. data zgonu zwierzęcia, z podaniem przyczyny.

§ 3

Przetrzymywanie psów

 1. Kojec służy do czasowego przetrzymywania wyłapanych i dostarczonych psów przez okres minimum 14 dni, w celu odbycia kwarantanny, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3-4.
 2. Zwierzęta są objęte opieką weterynaryjną, polegającą m.in. na wykonywaniu przez uprawnioną jednostkę weterynaryjną wszelkich szczepień i innych niezbędnych usług weterynaryjnych, wynikających z zaleceń lekarza weterynarii. Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji suk odbywa się w jednostce zewnętrznej, tj. lecznicy weterynaryjnej.
 3. Kojec składa się z zadaszonych boksów w ilości 8 szt. o wymiarach 2x2m każdy, wyposażonych w ocieplane budy dla psów oraz izolatki dla suk po sterylizacji.
 4. Kojec jest zabezpieczony siatką ogrodzeniową, uniemożliwiającą ucieczkę psów.
 5. Boksy znajdują się na utwardzonym podłożu ze spadkiem w kierunku cieków wodnych, prowadzących do kratki ściekowej podłączonej do studzienki kanalizacyjnej. Są codziennie sprzątane oraz poddawane okresowej dezynfekcji, w zależności od potrzeb.
 6. Psy umieszczane są wg wzrostu, temperamentu oraz płci (psy i suki osobno).
 7. Karmienie odbywa się 1-2 razy dziennie w zależności od potrzeb zwierzęcia, woda uzupełniana jest na bieżąco.

§ 4

Wydawanie zwierząt

 1. Pies może zostać wydany właścicielowi, po uprzednim udokumentowaniu swoich praw właścicielskich do zwierzęcia (książeczka zdrowia psa, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, inne dokumenty, przy braku dokumentów potwierdzających prawo własności psa dopuszcza się pisemne potwierdzenie świadków) i dopełnieniu wszelkich formalności wobec właściwej Gminy. W przypadku odbioru zwierzęcia przez właściciela z terenu miasta i gminy Gryfino jednostką uprawnioną do powyższych czynności jest Straż Miejska z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Podstawą zwrotu psa właścicielowi będzie pozytywna dyspozycja uzyskana od Straży Miejskiej w Gryfinie bądź przedstawiciela Gminy, po dopełnieniu formalności, o których mowa w ust.1 powyżej.
 3. Zwierzęta nie odebrane w terminie 7 dni przez ich właścicieli, będą przeznaczone do adopcji dla osób trzecich, po uprzednim zasięgnięciu opinii przedstawiciela wolontariatu bądź Pogotowia dla Zwierząt.
 4. Procedura adopcyjna dopuszcza przekazanie zwierzęcia nowemu właścicielowi po upływie minimum 7 dni kwarantanny, z zastrzeżeniem przypadków szczeniąt i psów specjalnej troski, które mogą być wydane wolontariuszom w celu przytrzymywania ich w tzw. „domach tymczasowych” po uprzednim dokonaniu odpowiedniej adnotacji w rejestrze psów.
 5. Psy wydawane są wyłącznie przez uprawnionych pracowników PUK Spółka z o.o. w godzinach otwarcia Kojca określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu, po uprzednim przedstawieniu dowodu tożsamości i podpisaniu umowy adopcyjnej. W przypadkach szczególnych możliwy jest odbiór zwierzęcia w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numer tel. 91 402 39 57.
 6. Nie wydaje się psów dzieciom i młodzieży do lat 18-tu, osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom, którym wcześniej zostało zabrane zwierzę z powodu znęcania się nad nim, lub z braku należytej opieki.
 7. Nie wydaje się zwierząt, których stan zdrowia nie pozwala na adopcję, szczennych suk oraz szczeniąt przed ukończeniem 7-go tygodnia życia, z wyjątkiem przypadków zgłoszenia się ich dotychczasowego właściciela.
   

§ 5

Godziny otwarcia

 1. Kojec jest otwarty dla osób zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 14.30.
 2. W przypadkach szczególnych, odwiedziny psów w terminach innych niż określone w ust. 1, są możliwe wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z uprawnionym pracownikiem PUK Spółka z o.o., telefonicznie pod nr tel. (91) 402 39 57  bądź osobiście w Biurze Bazy Transportu, przy ul. Targowej 9 w Gryfinie.

§ 6

Wolontariat

 1. Na terenie Kojca dopuszcza się możliwość współpracy w ramach tzw. wolontariatu, w zakresie wykonywania świadczeń polegających na pielęgnacji i socjalizacji zwierząt, wyprowadzaniu na spacery, poszukiwaniu nowych właścicieli, odbywaniu wizyt przed i poadopcyjnych, uczestniczeniu w interwencjach, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
 2. Zainteresowane osoby zobowiązane są do zgłoszenia siebie jako wolontariusza Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych, w celu zapoznania się z zasadami prowadzenia wolontariatu w Kojcu określonymi w Regulaminie Wolontariatu, a następnie zawarcia Porozumienia o współpracy.
 3. Zgłoszeni wolontariusze otrzymają identyfikatory imienne ze zdjęciem, które winny posiadać każdorazowo przy pełnieniu wolontariatu w Kojcu. Wolontariusz nie posiadający identyfikatora, o którym mowa w ust. 2 nie zostanie wpuszczony na teren Kojca na wolontariat.
   

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje pracowników PUK Spółka z o.o., wolontariuszy, osoby prawne i fizyczne korzystające z Kojca oraz osoby przebywające na jego terenie.
 2. Regulamin Kojca jest dostępny na stronie internetowej www.pukgryfino.pl oraz w Biurze Bazy Transportu PUK przy ul. Targowej 9 w Gryfinie.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2016 r. Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 02/2016 z dnia 20.01.2016 r.

 

Regulamin Wolontariatu

działającego na rzecz „Kojca” przy ul. Targowej 9 w Gryfinie prowadzonego przez

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej5, 74-100 Gryfino
 

§1

Wolontariat w „Kojcu” działa na podstawie indywidualnych, pisemnych porozumień zawieranych trójstronnie przez Gminę Gryfino z poszczególnymi wolontariuszami na dany rok kalendarzowy oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie.


§2

Wolontariuszem może być wyłącznie osoba:     

 1. pełnoletnia, która przed dniem zawarcia Porozumienia o współpracy ukończyła 18 rok życia,

 2. przeszła z pozytywnym wynikiem rozmowę kwalifikacyjną,

 3. nie posiadająca przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia wolontariatu w „Kojcu”.

§3

Zakres świadczonych prac przez wolontariusza określony jest w Porozumieniu o współpracy, zawartym z wolontariuszem.


§4

Wolontariusz przebywający na terenie „Kojca” ma obowiązek:

 1. każdorazowego wpisywania czasu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy na liście obecności prowadzonej przez podmiot odpowiedzialny za prowadzenie „Kojca” ( PUK Sp. z o.o. w Gryfinie, Baza Transportu ul. Targowa 9 w Gryfinie),

 2. zakładania otrzymanego identyfikatora z danymi osobowymi na czas przebywania w „Kojcu”,

 3. przestrzegania zasad bhp, o których mowa w §5,

 4. wyznaczenia i uzgodnienia z osobą odpowiedzialną ds. opieki nad zwierzętami ilości dni w miesiącu, w których deklaruje swoją obecność w „Kojcu” w celu pełnienia wolontariatu,

 5. zakładania elementów odblaskowych i stosownych kamizelek podczas wyprowadzania psów poza teren „Kojca” w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych i pory dnia ograniczającej widoczność,

 6. przestrzegania zasad kultury osobistej, norm współżycia obowiązujących w grupie społecznej, stosowania się do próśb i poleceń uprawnionego pracownika PUK Spółka z o.o., o którym mowa w §6 ust 1 oraz Kierownika Zakładu Usług Komunalnych.

 7. rzetelnej pracy dla dobra zwierząt i poprawy ich dobrostanu psychofizycznego,

 8. stosowania się do zasady, że czas spędzany w „Kojcu” poświęca sumiennie i w całości na pomoc bezdomnym psom.

§5

Zasady bezpiecznego wykonywania wolontariatu w „Kojcu”:

 • Wolontariuszowi nie wolno:

 1. drażnić zwierząt, krzyczeć bez powodu

 2. podejmować jakichkolwiek czynności bez zgody uprawnionych pracowników PUK Spółka z o.o.

 3. dopuszczać do bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami  przez osoby niepowołane,

 4. wchodzić do kojców zwierząt bez pozwolenia,

 5. spuszczać psów ze smyczy podczas spacerów,

 6. palić tytoniu i posługiwać się ogniem w miejscach zakazanych

 

 • Wolontariuszowi nakazuje się:

 1. zachować szczególne środków ostrożności w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami,

 2. używać obowiązujących ochron osobistych (rękawice, smycz itp.)

 3. przed spacerem zapiąć psu obrożę tak, aby zwierzę nie mogło jej zdjąć samodzielnie, zaś po spacerze rozluźnić mu obrożę bądź zdjąć całkowicie, 

 4. po każdym kontakcie ze zwierzętami, karmą itp. bezwzględnie zachować zasady higieny,

 5. każdy przypadek pogryzienia zgłaszać uprawnionemu pracownikowi PUK Spółka z o.o., o którym mowa w §6 ust 1  i odnotować fakt w książce raportowej,

 6. informować osobę, wskazaną w §6 ust 1 o niepokojących zmianach np. chorobowych i zachowaniu psów, jak również wszelkich stwierdzonych zdarzeniach w „Kojcu”                          

§6

 1. Za bezpośredni nadzór i kontakt z wolontariuszami odpowiada uprawniony pracownik PUK Spółka z o.o. w osobie Marty Mojsak.

 2. Skargi, wnioski i uwagi dotyczące współpracy wolontariusze mogą składać osobiście lub telefonicznie do Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w PUK Spółka z o.o. w Gryfinie.

 

Kontakt z pracownikami
Marta Mojsak
tel. (91) 402 39 57, kom. 661 310 022 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00)
e-mail: m.mojsak@pukgryfino.pl