Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

Nazwa dokumentu Plik pdf

Zlecenie na badania wody dla klienta zewnętrznego

Zlecenie zewnętrzne czyszczenie sieci i urządzeń kanalizacyjnych (średnice DN 160 do DN 300) - Müller

Zlecenie zewnętrzne udrażnianie sieci i przyłączy kanalizacyjnych (średnice DN 160 do DN 200) - MAN

zlecenie na usługi ZWiK
Wniosek Inwestora o odbiór techniczny końcowy wykonanego przyłącza
Wniosek Inwestora zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych związanych z przyłączeniem
Wniosek o ekspertyzę wodomierza
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i lub kanalizacji sanitarnej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zapewnieniu dostaw wody i odbioru ścieków
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej w celu budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej dla potrzeb przyłączenia do sieci
Wniosek Wykonawcy o odbiór techniczny częściowy wykonanego przyłącza
Zlecenie na wywóz odpadów w kontenerze
Oświadczenie związane z wynajmem kontenerów na odpady - 1
Oświadczenie PSZOK
Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków 
Umowa na odbiór odpadów NIEZAMIESZKAŁE 
Deklaracja (zał. 1 do umowy) - wywóz odpadów