Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

Elektroniczna faktura

Faktura elektroniczna to wygodny i pewny sposób uzyskiwania bieżącej informacji o wielkości zużycia wody oraz kwocie i terminie najbliższej płatności. Wysyłka faktury elektronicznej odbywa się na podany w zgłoszeniu adres e-mail po jej wystawieniu.

Aby otrzymywać elektroniczną wersję faktury wystarczy wypełnić poniższy formularz (wszystkie pola są obowiązkowe):

Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną

Niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie faktur za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail i jednocześnie rezygnuję z formy papierowej.

Przesyłając powyższy formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie zgodnie z obowiązującym prawem oraz treścią poniższej klauzuli informacyjnej.

Klauzula przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie, ul. Szczecińska 5;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – k.krzyzanowska@puk.gryfino.pl, tel. 91 402 39 47;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • w celu wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.: podania danych osobowych w związku z czynnościami procesowymi dotyczącymi roszczeń związanych z zawartą umową,
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.: dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. ma Pani/Pan prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 8. ma Pani/Pan prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji Pani / Pana wniosku.