Przejdź do treści
Image Description

WARUNKI TECHNICZNE

UZYSKANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I / LUB KANALIZACJI SANITARNEJ?

 

W celu dokonania przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej i / lub kanalizacji sanitarnej niezbędne jest złożenie wniosku o przyłączenie.

W wniosku tym należy podać dane inwestora wraz z numerem telefonu (do kontaktu), dane nieruchomości, która ma zostać przyłączona do nieruchomości, parametry wody jakie są niezbędne dla planowanego przedsięwzięcia oraz numer księgi wieczystej nieruchomości, w celu ustalenia prawa własności przedmiotowej nieruchomości.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.pukgryfino.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. Szczecińskiej 5 pok. nr 3, gdzie można uzyskać również wszelkich innych informacji.

Wydanie warunków przyłączenia następuje w ciągu 30 dni o ile istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowych i / lub kanalizacyjnych. W innych przypadkach wydanie warunków może potrwać do 3 miesięcy.

Na podstawie warunków przyłączenia Inwestor przygotowuje projekt budowlany przyłączy, który po uzgodnieniu z Spółką oraz zarządcami nieruchomości, przez które przebiega przyłącze stanowi podstawę do wykonania projektowanych przyłączy lub wystąpienia do Starostwa Powiatowego o uzyskanie odpowiednich pozwoleń na budowę przedmiotowego przyłącz / -y.