Przejdź do treści
Image Description

WYMOGI PRAWNE

Wymogi Prawne:

Laboratorium pracuje zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej :

  • PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  • Dokumentami Polskiego Centrum Akredytacji
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017. W sprawie jakości wody przeznczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz.2294 z dnia 11.12.2017 r.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U. poz. 2016  r.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ora z 2019 r poz. 125 i 534)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipiec 2010. W sprawie komunalnych osadów ściekowych(Dz. U. Nr 137/2010r., poz.924)
  • Specyfikacja zawarta w Pozwoleniu Wodno – Prawnym
  • Wewnętrznymi wymaganiami klienta