Przejdź do treści
Image Description

Budowa sieci kanalizacji tłocznej Gardno – Wełtyń wraz z przebudową przepompowni ścieków w miejscowości Gardno oraz przebudową sieci wodociągowej azbestocementowej w miejscowości Gardno.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Zamówienie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa o przyznaniu pomocy nr 00086-65150-UM1600092/19 z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz umowa o przyznaniu pomocy nr 00068-65150-UM1600093/19 z dnia 24 czerwca 2020 r.).

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie informuje, że uzyskało dofinansowanie dla dwóch projektów w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich konkursie w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej. Celem projektów jest podniesienie standardu życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa sanitarnego i ekologicznego.

Po trwających ponad rok pracach projektowych i uzgodnieniach administracyjnych we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Gryfino przygotowano do dofinansowania następujące zadanie:

Budowa sieci kanalizacji tłocznej Gardno – Wełtyń wraz z przebudową przepompowni ścieków w miejscowości Gardno oraz przebudową sieci wodociągowej azbestocementowej w miejscowości Gardno.

Budowa sieci kanalizacji tłocznej pomiędzy miejscowościami Gardno – Wełtyń ma na celu likwidację oczyszczalni ścieków w Gardnie. Oczyszczalnia nie spełnia aktualnych norm ochrony środowiska i wymaga bardzo poważnych nakładów modernizacyjnych, które w takiej sytuacji nie będą konieczne. Liczymy również na to, że zastosowane nowe pompy w przepompowni ścieków przyczynią się do poprawy działania całego układu kanalizacji sanitarnej w Gardnie. Zwiększony napływ ścieków do oczyszczalni w Gryfinie poprawi także efektywność i ekonomikę pracy tej instalacji.

Przebudowa sieci wodociągowej azbestocementowej w Gardnie ma na celu zapewnienie większej ciągłości dostaw wody dla mieszkańców tej miejscowości, jak również poprawę wydajności sieci i poprawę parametrów ciśnienia dostarczanej wody do budynków.

Mapka projektu nr 2:

Budowa sieci kanalizacji tłocznej Gardno – Wełtyń wraz z przebudową przepompowni ścieków w miejscowości Gardno oraz przebudową sieci wodociągowej azbestocementowej w miejscowości Gardno.

Łączna kwota dofinansowania ze środków PROW dla obydwu projektów wynosi blisko 2 mln. zł, co stanowi 63% kosztów kwalifikowalnych. Po podpisaniu umów przekażemy informację o szczegółowych terminach realizacji zadań.

Rozstrzygnięty obecnie konkurs wyczerpuje alokację środków na cele gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Spółka  prowadzi obecnie intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych zadań inwestycyjnych do perspektywy finansowej 2021-2027.