Przejdź do treści
Image Description

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Drzenin i m. Sobiemyśl oraz II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krajnik wraz z zakupem agregatu pompowego i dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej dla "SUW" Bartkowo i "SUW" Chwarstnica

Operacja mająca na celu poprawę jakości życia i zaspokojenie potrzeb mieszkańców obszarów wiejskich gminy Gryfino poprzez przebudowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację stacji uzdatniania wody na terenach objętych operacją współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową  wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Planowane wyniki operacji:
- przebudowa 0,469 km zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę
- budowa 0,915 km systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych
- przebudowa 2 szt. stacji uzdatniania wody

 

Realizacja operacji będzie miała bezpośredni wpływ na cel określony w PROW, tj. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6 B), ponieważ w wyniku realizacji operacji poprawie ulegnie jakość dostarczanej wody mieszkańcom Drzenina i Sobiemyśla poprzez przebudowę sieci wodociągowej, zwiększy się bezpieczeństwo dostaw wody dla obecnie obsługiwanych mieszkańców zaopatrywanych z ujęć Bartkowo i Chwarstnica, możliwe będzie odprowadzanie ścieków z m. Krajnik (docelowo do wybudowanej kanalizacji planuje się przyłączenie wszystkich mieszkańców), nastąpi wzrost zabezpieczenia mieszkańców i środowiska naturalnego przed występowaniem i skutkami awarii sieci poprzez zakup specjalistycznego sprzętu. Działania te przyczynią się do lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich gminy Gryfino. 

Etap I operacji (planowany termin zakończenia w 2023 r.): 

  • budowa/przebudowa sieci wodociągowej w m. Drzenin i m. Sobiemyśl 
  • zakup urządzeń służących realizacji operacji - agregat do pompowania ścieków z instalacją

Etap II operacji (planowany termin zakończenia w 2024 r.):

  • budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krajnik
  • budowa dodatkowych zbiorników wody pitnej wraz z infrastrukturą techniczną - "SUW" Bartkowo i "SUW" Chwarstnica

Całkowity koszt inwestycji: 3 729 528,82 zł
w tym koszty kwalifikowalne: 2 690 588,75 zł
w tym dofinansowanie: 2 690 587,00 zł