Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

PSZOK

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

  • Składowisko  odpadów Gryfino-Wschód, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-17:00 oraz w soboty w godz. 7:00-15:00.

  • Baza Transportu PUK, ul. Targowa 9, 74-100 Gryfino, czynne poniedziałek – piątek godz. 7.00-17.00

Do PSZOK bezpłatnie oddajemy:

  • odpady problemowe – odpady powstające w gospodarstwach domowych, w tym m.in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, reflektory, resztki farb, lakiery, rozpuszczalniki, środki do impregnacji drewna, środki ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, opakowania po lekach i przeterminowane leki (można również zostawić w wybranych aptekach), sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym zabawki elektroniczne, ładowarki, przewody, sprzęt AGD), opony, itp.

  • bioodpady;

  • odpady komunalne zbierane selektywnie, tj. papier, tektura, szkło, metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (np. TETRAPAK);

  • odpady wielkogabarytowe;

  • odpady budowlano-remontowe (pochodzące z indywidualnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji) – wyłącznie do PSZOK na Składowisku Odpadów Gryfino-Wschód,

Nie oddajemy:

  • części samochodowych

  • opon, sprzętu AGD lub innych w ilości świadczącej o pochodzeniu innym niż z gospodarstwa domowego

  • zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych

W przypadku gdy odpady są segregowane niewłaściwie (w szczególności  gdy mieszane są frakcje)  firma odbierająca odpady na podstawie umowy z Gminą może zdecydować o odbiorze odpadów selektywnych jako odpady zmieszane (niesegregowane).

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)