Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

W celu usprawnienia właściwego odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  na terenie gminy Gryfino przedstawia się ważniejsze  następujące zasady:

 1. Istnieje obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino w przypadku osób, które nie dopełniły dotychczas tego obowiązku lub w przypadku osób, które zmieniły adres zamieszkania lub zamierzają zamieszkiwać na terenie Gminy Gryfino.
 2. Po złożeniu deklaracji lub korekty deklaracji Gmina Gryfino informuje PUK sp. z o.o. o konieczności podstawienia odpowiedniego pojemnika we wskazany adres i odbiór odpadów komunalnych.
 3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie (zwany dalej: PUK sp. z o.o.) odbiera odpady zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych, dostępnym na stronie internetowej Przedsiębiorstwa (www.pukgryfino.pl w zakładce Usługi – odbiór odpadów komunalnych) oraz na stronie Gminy Gryfino (www.gryfino.pl w zakładce „Śmieci po nowemu”) a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie spółki PUK oraz Gminy Gryfino.
 4. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników/worków pracownikom PUK spółka z o.o.
 5. Właściciel nieruchomości wystawia pojemniki na odpady komunalne, worki z odpadami zebranymi selektywnie przed wejściem na teren posesji/nieruchomości. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być zrealizowany z tej altany.
 6. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy wystawić pojemniki i worki przed posesję/nieruchomość o godz. 6.00 rano.
 7. Pojemniki stojące za ogrodzeniem do których nie ma dostępu lub zamknięte na klucz w tzw. „boksach śmieciowych” nie będą opróżniane.
 8. Istnieje możliwość posiadania własnych pojemników służących do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych. Pojemniki te muszą być przystosowane do obsługi przez pojazdy odbierające odpady komunalne oraz spełniać normy PN-EN 840, PN-EN 12574, PN-EN 13071 lub posiadać deklaracje zgodności wystawione przez producenta. Fakt posiadania własnego pojemnika właściciel nieruchomości powinien zgłosić w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino.
 9. Na terenie Gminy Gryfino funkcjonują 2 PSZOK-i:
  - na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Gryfino –Wschód (na trasie Gryfino-Wełtyń), czynny od poniedziałku do soboty w godz. 0700 – 1700 
  - przy ul. Targowej 9 w Gryfinie (Baza Transportu spółki PUK), czynny od poniedziałku do piątku w godz.   0700 – 1700 .
 10. W PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne zbierane selektywnie wyłącznie od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Gryfino, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Każdy mieszkaniec Gminy Gryfino ma możliwość dostarczenia we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.:
  - odpadów problemowych powstających w gospodarstwach domowych,
  - odpadów wielkogabarytowych,
  - budowlano-remontowych
  - odpadów ulegających biodegradacji (odpadów zielonych)
  - odpadów komunalnych zebranych selektywnie (tj. papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania    wielomateriałowe – tetrapak, metale)
 12. Odpady problemowe – to szczególny rodzaj odpadów w strumieniu odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości stwarzają zagrożenie dla środowiska, w tym m.in.: baterie i akumulatory, żarówki, świetlówki, lampy fluorescencyjne, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony itd.  Tych odpadów nie należy wrzucać do pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych!   
 13. Odpady wielkogabarytowe – to jeden ze strumieni odpadów komunalnych, którego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, w szczególności: meble, dywany, materace, duże zabawki itp.; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się części samochodowych, odpadów sanitarnych, odpadów budowlanych, remontowych, opon, czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 14. Przeterminowane leki można oddawać bezpośrednio w aptekach lub punktach aptecznych oraz przynieść do PSZOK. (do PSZOK – tylko osoby, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
 15. Baterie należy wrzucić do przeznaczonych do tego celu pojemników ustawionych w obiektach użyteczności publicznej lub innych ogólnodostępnych (np. urzędy, szkoły, przedszkola, placówki handlowe, itp.) lub przynieść do PSZOK.
 16. Zabrania się wrzucania odpadów budowlano-remontowych do pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych (pojemnik koloru czarnego).
 17. Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach i przeterminowane leki pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych

Wszelkie zapytania i uwagi należy zgłaszać do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino tel. 91 416 20 11 wew. 208,

lub Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie tel. 91 416 30 51 wew. 142 lub 91 402 39 74.

Informacje szczegółowe dostępne na stronach www.gryfino.pl lub www.pukgryfino.pl